Opis wykończenia


 OPIS WYKOŃCZENIA OBIEKTU
                                                                                
 Słoneczne Bielany – ETAP III
  Budynek nr 4 i budynek nr 5
  Elbląg, ul. Nowogródzka
działki nr 108/97, 108/120, 108/191 obręb 27

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce nr 108/97, przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu.– etap III. Opracowanie obejmuje projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego - BUDYNEK NR 4 i NR 5.
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
 Zlecenie inwestora – Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe Elzambud Sp. z o.o., ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielany” – część wschodnia przy ul. Fromborskiej w Elblągu - uchwała nr IV/64/2003 Rady Miejskiej Elbląga z dnia 27.02.2003.
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych sporządzona przez mgr inż. Alfreda Kobyrę, upr. nr 15698, aktualna na dzień 10.03.2015
 Opinia geotechniczna sporządzone w kwietniu 2015r przez mgr inż. Daniela Kochanowskiego, upr. nr. XI-058/POM, XII-032/POM
 Obowiązujące normy i przepisy budowlane;

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany architektury BUDYNKU NR 4 i NR 5, będący częścią opracowania projektu budowlanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce nr 108/97, przy ul. Nowogródzkiej w Elblągu.– etap III.

4.0. INFORMACJE OGÓLNE

Główne założenia projektowe :
Na działce 108/97 przewidziano zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną. Docelowo przewidziano siedem budynków wielorodzinnych wraz z sieciami wewnętrznymi i przyłączami oraz infrastrukturą drogową. Inwestycja podzielona została na trzy etapy. W trzecim etapie projektuje się dwa budynki wielorodzinne (nr 4 i nr 5), a także układ dróg wewnętrznych wraz z miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną. Zrealizowany już etap i obejmował budynki nr 1,2,3, zaś aktualnie będący na ukończeniu etap II obejmuje realizację budynków nr 6 i nr 7.
Budynek nr 4 to budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, przekryty płaskim stropodachem. Budynek posiada jedną klatkę schodową, wyposażoną w windę. Na kondygnacji parteru i I piętra zaprojektowano po 5 mieszkania, natomiast na kondygnacji II piętra 4 mieszkania – łącznie 14 mieszkań w całym budynku. Budynek jest podpiwniczony, na kondygnacji podziemnej znajdują się komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczno-gospodarcze oraz hala piwnicy do późniejszego wykorzystania dla mieszkańców np. wózkarnia, pomieszczenia na rowery, miejsce na sprzęt ogrodniczy.
Budynek nr 5 to budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, przekryty płaskim stropodachem. Budynek posiada jedną klatkę schodową, wyposażoną w windę. Na kondygnacji parteru i I piętra zaprojektowano po 4 mieszkania, natomiast na kondygnacji II piętra 3 mieszkania – łącznie 11 mieszkań w całym budynku. Budynek jest podpiwniczony, na kondygnacji podziemnej znajdują się komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczno-gospodarcze oraz hala piwnicy do późniejszego wykorzystania dla mieszkańców np. wózkarnia, pomieszczenia na rowery, miejsce na sprzęt ogrodniczy.

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej, ściany nośne murowane z bloczków SILKA, w piwnicy ściany w technologii ścian zespolonych Leier. Zaprojektowano ściany-tarcze żelbetowe, podciągi, nadproża, słupy żelbetowe, stropy i balkony monolityczne, żelbetowe typu „filigran”. Obiekty wyposażone w instalacje sanitarną (wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, c.w.u., z.w.u.) oraz elektryczną (oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, gniazd wtykowych, odgromową oraz domofonową). W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną.


5.0. PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
5.1. Fundamenty
 zaprojektowano posadowienie budynku na monolitycznej płycie żelbetowej o grubości 40 cm z pogrubieniem do 60 cm, stal zbrojeniowa BSt500 (A-IIIN), beton C30/37 W8 (wodoodporny)
 pod płytą fundamentową należy zastosować warstwę betonu podkładowego B15 gr.10cm
 przed betonowaniem wykonać niezbędne przejścia i przepusty instalacji wg projektów branżowych
 płytę fundamentową połączyć z zewnętrznymi ścianami żelbetowymi piwnicy tak, aby tworzyły szczelną wannę
 z płyty fundamentowej wystawić pręty startowe do zbrojenia ścian i słupów
5.2. Ściany oporowe
 przy wjeździe do garażu mury oporowe żelbetowe technologii ścian zespolonych Leier, z betonu C30/37 W8, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500
 mury oporowe połączyć z zewnętrznymi ścianami żelbetowymi piwnicy oraz z płytą fundamentową tak, aby tworzyły szczelną wannę
5.3. Ściany nośne piwnic
 ściany nośne żelbetowe w technologii ścian zespolonych Leier oraz monolityczne w postaci żelbetowych ścian-tarcz, gr.24cm, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500, beton C20/25
 zewnętrzne ściany żelbetowe piwnicy z betonu C30/37 W8 w połączeniu z płytą fundamentową powinny stanowić szczelną wannę
 ściany przewiązać ze ścianami oraz słupami sąsiadującymi
 połączenie prętów na zakład, bezwzględnie zachować minimalną długość zakotwienia wg PN-B-03264
 przed betonowaniem ścian osadzić wszystkie niezbędne przejścia i przepusty wg projektów branżowych
5.4. Ściany:
nośne parteru, I piętra i II piętra:
 murowane z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 gr. 24cm, na zaprawie cem.-wap. marki „5” oraz na parterze monolityczne w postaci żelbetowych ścian-tarcz, gr.24cm, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500, beton C20/25
ściany zewnętrzne wypełniające po podciągami żelbetowymi:
 murowane z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 gr. 24cm
ściany wewnętrzne wypełniające wydzielające mieszkania
 murowane z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 gr. 24cm o odporności akustycznej 54dB
ściana attyki:
 ściany attyki murowane z bloków wapienno-piaskowych SILKA E24 gr. 24cm, na zaprawie cem.-wap. marki „5”;
 w ścianach attyki wykonać słupki żelbetowe 24x24cm
 ściana attyki zakończona wieńcem żelbetowym 24x15cm.
5.5. Słupy
 żelbetowe, monolityczne, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500, beton C20/25
5.6. Podciągi
 żelbetowe, monolityczne, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500, beton C20/25
5.7. Nadproża
 żelbetowe, monolityczne, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500, beton C20/25
 w ścianach wewnętrznych wypełniających nadproża prefabrykowane L19
5.8. Stropy
 strop nad kondygnacją piwnicy żelbetowy monolityczny typu Filgran gr.20cm, beton C20/25, odporność ogniowa stropu REI120
 stropy nad kondygnacjami mieszkalnymi żelbetowe monolityczne typu Filgran gr.20cm, beton C20/25, odporność ogniowa stropu REI60
 balkony żelbetowe monolityczne typu Filgran gr.15-18cm, beton C20/25
 daszki wokół attyki żelbetowe monolityczne typu Filgran gr.15-18cm, beton C20/25
 daszek nad wejściem żelbetowy monolityczny gr. 12-15 cm, beton C20/25
 na balkonach termoizolacyjne łączniki balkonowe
 parametry techniczne i instrukcja montażu stropu wg producenta stropu
 obciążenia na stropy podano na schematach konstrukcji.

5.9. Wieńce
 żelbetowe, monolityczne w grubości stropów, stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500, beton C20/25

5.10. Schody
 spoczniki oraz biegi schodowe żelbetowe prefabrykowane Leier, oparte na ścianach klatki schodowej
5.11. Ściany działowe
 w piwnicy murowane z pustaków betonowych gr.10cm
 na kondygnacjach mieszkalnych murowane z bloczków gipsowych gr.8cm
 szachty kominowe omurowane bloczkami SILKA gr.12cm

6.0. WENTYLACJA
 wentylacja w budynku mechaniczna wyciągowa, wg rozwiązań zawartych w proj. branżowym;
 nawiew powietrza do pomieszczeń poprzez mikrowentylację w oknach, w każdym pokoju jedno okno wyposażone w nawiewniki;
 nawiew powietrza do hali piwnicy zlokalizowany w segmencie bramy;
 odpowietrzenie pionów kanalizacji sanitarnej w postaci wywiewek dachowych;
 opcjonalnie mieszkania wyposażone w instalację chłodzenia, wg rozwiązań zawartych w proj. branżowym (istnieje możliwość montażu wyposażenia instalacji klimatyzacyjnej wg. indywidualnego zlecenia).

Uwaga dla właścicieli lokali!!! Przy wyposażaniu lokalu w klimatyzatory należy pamiętać aby urządzenie klimatyzacyjne nie powodowało nadmiernego hałasu - max. 48dB.
Podczas montażu urządzeń klimatyzacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie naruszyć ciągłości izolacji przeciw wodnej dachu.


7.0. IZOLACJE
7.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Poziome:
 pod płytą fundamentową na betonie podkładowym zagruntowanym IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 2xpapa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
 posadzka piwnicy w hali garażowej – na podkładzie betonowym ze spadkiem 2xfolia budowlana PE
 posadzka piwnicy na klatkach schodowych, w przedsionkach p.poż., węźle cieplnym i pomieszczeniu gospodarczym –1xfolia budowlana PE na podkładzie betonowym i 1xfolia budowlana PE pod warstwą jastrychu cementowego
 strop nad piwnicą – 1xfolia budowlana PE na stropie i 1xfolia budowlana PE pod warstwą jastrychu cementowego
 strop nad parterem i I piętrem - 1xfolia budowlana PE pod warstwą jastrychu cementowego
 taras nad piwnicą - na stropie na betonie z dodatkiem styropianu o spadku 2% zagruntowanym IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 paroizolacja w postaci papy zgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5 wyprowadzonej na ściany 30cm powyżej zakładanego górnego poziomu tarasu, 1xfolia budowlana PE pod dylatowaną żelbetową warstwą dociskową, na której hydroizolacja w postaci 1x papy zgrzewalnej IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 oraz 1x papy zgrzewalnej IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
 taras nad I piętrem - na stropie na betonie z dodatkiem styropianu o spadku 2% zagruntowanym IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 paroizolacja w postaci papy zgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS IZOLMAT PLAN PYE V100 S3,5 wyprowadzonej na ściany 30cm powyżej zakładanego górnego poziomu tarasu, hydrioizolacja w postaci 1x papy zgrzewalnej IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 oraz 1x papy zgrzewalnej IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0, a na dylatowanej żelbetowej warstwie dociskowej izolacja przeciwwodna podpłytkowa IZOHAN EKO 2K gr.2mm
 balkon - na płycie żelbetowej ze spadkiem izolacja przeciwwodna podpłytkowa IZOHAN EKO 2K gr.2mm
 stropodach - na stropie zagruntowanym IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczonym wodą 1:1 paroizolacja w postaci dwuskładnikowej, szybkoschnącej masy asfaltowo-kauczukowej IZOHAN IZOBUD WM 2K gr.3mm i na dylatowanej wylewce cementowej zagruntowanej IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 1xpapa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 oraz 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS
 daszek wokół attyki, daszek nad wejściem – na płycie żelbetowej ze spadkiem zagruntowanej IZOHAN DYSPERBIT rozcieńczonym wodą 1:1 izolacja w postaci dwuskładnikowej, szybkoschnącej masy asfaltowo-kauczukowej IZOHAN IZOBUD WM 2K gr.3mm i na wylewce cementowej zagruntowanej IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 1xpapa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0 oraz 1x papa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS
pionowe:
 na ścianach piwnic - zagruntowanych IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7 2xpapa zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
uwaga: izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne umieścić wg warstw opisanych na
przekrojach. Możliwość zastosowania innego równoważnego rozwiązania technicznego.


7.2. IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE
Poziome:
 posadzka piwnicy na klatkach schodowych, w przedsionkach p.poż., węźle cieplnym i pomieszczeniu gospodarczym – styropian EPS 200-036 gr.3cm
 na stropie nad piwnicą - styropian EPS 200-036, gr. 7cm + akustyczne płyty styropianowe gr. 33/30
 na stropie nad parterem i I piętrem - styropian EPS 200-036, gr. 2cm + akustyczne płyty styropianowe gr. 33/30
 taras nad piwnicą - płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 8cm
 taras nad II piętrem - płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 16cm
 stropodach - styropian EPS 200-036, gr.min. 20cm, o spadku 2%
 daszek wokół attyki, daszek nad wejściem - styropian EPS 200-036, gr. 5cm
pionowe:
 ściany piwnicy w gruncie – płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 8cm klejone na IZOHAN IZOBUD WK
 ściany – termoizolacja w postaci styropianu EPS 032 gr.12cm o podwyższonych standardach termoizolacyjnych z dodatkiem grafitu
 attyka od wewnątrz - styropian EPS 200-036, gr.8cm
 na balkonach zastosować termoizolacyjne łączniki balkonowe
uwaga: izolacje termiczne wykonać i rozmieścić wg warstw opisanych na przekrojach.
Możliwość zastosowania innego równoważnego rozwiązania technicznego.


8.0. WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE
8.1. Wykończenia ścian:
 ściany – tynk cienkowarstwowy o strukturze piasku, ziarno gr. 2mm, na siatce z włókna szklanego wg rys. kolorystyki elewacji;
 cokół – płytka klinkierowa lub inny materiał płytkopodobny wg rys. kolorystyki elewacji;
8.2. Pokrycie dachu:
 stropodach - 2x papa zgrzewalna
 daszek wokół attyki i daszek nad wejściem - 2x papa zgrzewalna
8.3. Attyka:
murowana z bloków wapienno-piaskowych SILKA E24 gr. 24cm, na ścianie od strony dachu nachodząca hydroizolacja dachu, attyka ocieplona styropianem EPS 200-036 gr.8cm (zabezpieczonym przez odpowiednie systemy mocujące) i zakończona zamocowanym opierzeniem. W attyce przewidzieć wykonanie awaryjnych przelewów. Attyka od zewnątrz wykończona tynkiem
cienkowarstwowym o strukturze piasku, ziarno gr. 2mm na siatce z włókna
szklanego wg rys. kolorystyki elewacji.
8.4. Wyłazy dachowe:

 wyłaz dachowy zlokalizowany w przestrzeni korytarza klatki schodowej; drabina wyłazowa montowana na drodze wyjścia na dach,
8.5. Wpusty dachowe:
 wpusty kanalizacji deszczowej Ø125mm, podgrzewane elektrycznie.
8.6. Rury kanalizacji deszczowej:
 rury kanalizacji deszczowej Ø110mm zlokalizowane wewnątrz budynków w przestrzeni szachtów instalacyjnych;
 ze względów akustycznych izolowane wełną mineralną;
8.7. Opierzenia i parapety:
 opierzenia z blachy zabezpieczonej fabrycznie antykorozyjnie; pod opierzenia ułożyć 1x papę termozgrzewalną;
 parapety zewnętrzne z blachy zabezpieczonej fabrycznie antykorozyjnie;
8.8. Stolarka:
 okienna – PCV z mikrowentylacją oraz możliwością rozszczelniania, szklenie dwuszybowe, thermofloat K1.1, w górnej części okna nawiewnik, w każdym pomieszczeniu jedno okno z nawiewnikiem;
 przeszklenia klatki schodowej – stolarka aluminiowa typu fasadowego, profile w kolorze, szklenie szkłem przeziernym, bezpiecznym, w przypadku rezygnacji ze szkła bezpiecznego, należy wykonać balustrady spocznika klatki schodowej,
 drzwi wejściowe do budynku wbudowane w fasadę, drzwi z samozamykaczem oraz możliwością zaryglowania w pozycji otwartej;
 brama garażowa – 500x225cm, segmentowa, z przetłoczeniami, powierzchnia, z dwoma segmentami perforowanymi, min. przekrój wentylacyjny: 1,6m2; brama w kolorze, krata ze stali nierdzewnej, rama z naturalnego aluminium.
8.9. Tarasy, balkony:
 balkony – powierzchnia wykończona płytkami mrozoodpornymi, antypoślizgowymi, na elastycznym kleju
 taras nad piwnicą, taras nad I piętrem – powierzchnia wykończeniowa (np. płytki, deska tarasowa itp. ) do własnej aranżacji i wykonania.
8.10. Balustrady:
 balustrada przeszklona – pochwyt ze stali nierdzewnej, słupki i pozostałe elementy ze stali nierdzewnej, wypełnienie balustrady szkłem bezpiecznym, hartowanym, laminowanym w pakiecie 44.2.,
 balustrada pełna – pochwyt ze stali nierdzewnej, balustrada pełna wykończona tynkiem cienkowarstwowym o strukturze piasku, ziarno gr. 2mm, na siatce z włókna szklanego, malowanym wg rys. kolorystyki elewacji, w balustradzie należy wykonać przepusty odwadniające;
 balustrady na krawędziach murków oporowych ze stali nierdzewnej, mocowane do górnej płaszczyzny murku;
 wysokość balustrady 1,10m, maksymalne prześwity lub otwory pomiędzy elementami wypełnienia balustrady powinny wynosić nie więcej niż 0,12m;
8.11. Wycieraczki i odwodnienia:
 przed wejściami do budynków wycieraczka aluminiowo-gumowa 60x100cm z możliwością czyszczenia, zagłębiona w warstwach posadzki;

 w wiatrołapach wycieraczka aluminiowo-szczotkowa 80x120cm, zagłębiona w warstwach posadzki;
 przy bramach garażowych ułożone odwodnienie liniowe, z kratką ze stali ocynkowanej, z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;
8.12. Opaska wokół budynku:
 warstwa żwiru o uziarnieniu 32-64mm szer.50cm,gr.20cm zabezpieczona obrzeżem betonowym 6x15cm


9.0. WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE
9.1. Ściany:
 ściany piwnicy – złącza szpachlowane;
 ściany kondygnacji parteru i pięter (mieszkania) – tynk cementowo-wapienny lub gipsowy III kat. gr. 1,5cm;
 w pomieszczeniach komunikacji (klatka schodowa, korytarze) – tapeta z motywami roślinnymi lub inne podobne rozwiązanie techniczne
9.2. Sufity:
 sufity piwnicy – złącza szpachlowane;
 sufity kondygnacji parteru i pięter (mieszkania) – złącza szpachlowane;
 w pomieszczeniach komunikacji (klatka schodowa, korytarze) - gładź gipsowa, malowanie farbami akrylowymi;
9.3. Posadzki:
 w halach piwnicy, komórki lokatorskie w przestrzeni hali – posadzka żelbetowa betonu B25 gr.8cm zbrojona Ø6 cm 15cm z utwardzaczem powierzchniowym;
 w pomieszczeniach: węzła cieplnego, pomieszczenia gospodarczego - płytki gresowe;
 w pomieszczeniach komunikacji (klatka schodowa, korytarze, przedsionek p.poż.) – płytki gresowe antypoślizgowe, na stopniach rowkowane, nie zostawiać ścinków mniejszych niż połowa płytki;
 w mieszkaniach założono jednakową wysokość warstwy wykończeniowej gr.max.2cm, np. terakota lub parkiet/panele (do wykończenia przez użytkownika mieszkania), dla każdego rodzaju wykończenia przyjęto jednakowy układ warstw posadzki oraz grubość wylewki.
9.4. Parapety wewnętrzne:
 z konglomeratu lub innego trwałego materiału, gr. ok. 3cm, zachodzące na ściany z obu stron (montowane tylko przy oknach).
9.5. Balustrady klatek schodowych:
 pochwyt ze stali nierdzewnej;
 wysokość balustrady 1,10m, maksymalne prześwity lub otwory pomiędzy elementami wypełnienia balustrady powinny wynosić 0,12m;
9.6. Stolarka wewnętrzna:
 drzwi wejściowe do mieszkań – antywłamaniowe, wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym;
 drzwi do przedsionków przeciwpożarowych – stalowe, pełne o odporności ogniowej EI30, wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym;
 drzwi do pom. węzła cieplnego - pełne, wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym;
 drzwi do komórek lokatorskich – ażurowe, wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym;
9.7. Winda
 osobowy dźwig elektryczny, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, kabina przelotowa;
 głębokość podszybia 110cm od poziomu posadzki najniższego przystanku windy
 wysokość nadszybia 350cm od poziomu posadzki najwyższego przystanku do konstrukcji
 wentylacja szybu wykonana w górnej części nadszybia w postaci kratki wentylacyjnej w ścianie o wymiarach 1% powierzchni szybu

Zapraszamy do galerii wizualizacji klatek schodowych i tarasów.

Parametry lokali mieszkalnych znajdują się w dziale rzuty mieszkań.